В Полонному через карантин заборонили відвідування міського пляжу

13 квіт­ня від­бу­ло­ся по­за­чер­го­ве за­сі­дан­ня ко­мі­сії з пи­тань тех­но­ген­но-еко­ло­гіч­ної без­пе­ки і над­зви­чай­них си­ту­ацій при ви­ко­нав­чо­му ко­мі­те­ті По­лонсь­кої місь­кої ра­ди ОТГ.

Отож, ко­мі­сія прий­ня­ла рі­шен­ня, щоб за­без­пе­чи­ти ви­ко­нан­ня до­дат­ко­вих про­ти­епі­де­міч­них за­хо­дів, щоб за­по­біг­ти по­ши­рен­ню COVID-19 на те­ри­то­рії По­лонсь­кої гро­ма­ди.

Зок­ре­ма, ке­рів­ни­кам під­при­ємств, ус­та­нов та ор­га­ні­за­цій усіх форм влас­ності ре­ко­мен­ду­ва­ти:

  • скасувати або максимально перевести в режим телефонних або відео, конференцій усі наради, заходи та засідання колегіальних і дорадчих органів (зокрема громадських слухань і обговорень), у тому числі органів місцевого самоврядування (за винятком виключних випадків).
  • перевести усі масові соціально значимі заходи в режим здійснення інтернет-стримінгу;
  • рекомендувати населенню максимально обмежити фізичні контакти;
  • запровадити щоденний температурний скринінг персоналу, негайно відправляти додому на самоізоляцію усіх працівників, які мають ознаки гострих респіраторних захворювань;
  • передбачити режим регулярного провітрювання службових приміщень, за можливістю здійснювати дезінфекційні заходи за допомогою кварцування.

Ок­ре­мо йдеть­ся і про мож­ли­вість ска­су­ва­ти до особ­ли­во­го роз­по­ряд­ження про­ве­ден­ня осо­бис­тих, прийомів гро­ма­дян в усіх ор­га­нах міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня.

Та­кож в рі­шен­ні на­го­ло­шу­єть­ся і про від­ві­ду­ван­ня лі­тур­гій­них служб у куль­то­вих зак­ла­дах.

«Ста­рос­там ста­рос­тинсь­ких ок­ру­гів По­лонсь­кої місь­кої ОТГ про­вес­ти ін­форма­цій­но-роз’яс­ню­валь­ну ро­бо­ту се­ред на­се­лен­ня що­до змін до 18.04.2021 (включ­но) в ка­ран­тинних ви­мо­гах, а та­кож про­дов­жи­ти ро­бо­ту із нас­то­яте­ля­ми хрис­ти­янсь­ких хра­мів і жи­те­ля­ми сіль­ських на­се­ле­них пун­ктів гро­ма­ди від­носно не­до­пу­щен­ня мож­ли­во­го скуп­чення лю­дей і за­ра­жен­ня ко­ро­на­ві­рус­ною ін­фекці­єю та пе­ре­ве­ден­ня служб, мес та слу­жінь у дис­танцій­но­му ре­жи­мі».

При спри­ят­но­му тем­пе­ра­тур­но­му ре­жи­мі за­без­пе­чи­ти про­ве­ден­ня де­зін­фекції зу­пи­нок ав­то­бу­сів, тро­ту­арів, площ і ін­ших те­ри­то­рій та місць ма­со­во­го скуп­чення на­се­лен­ня від­по­від­но до ре­ко­мен­да­ції ДУ «Хмель­ницький об­ласний ла­бо­ра­тор­ний центр МОЗ Ук­ра­їни».

Ви­ок­ремле­но в ок­ре­мий пункт і від­ві­дан­ня міс­тя­на­ми пля­жу:

«При­ват­но­му під­при­єм­цю Та­ра­со­ву О. А., в зв’яз­ку із ка­ран­тинни­ми об­ме­жен­ня­ми, за­без­пе­чи­ти за­бо­ро­ну дос­ту­пу на те­ри­то­рію місь­ко­го пля­жу та ви­ві­си­ти від­по­від­ну ін­форма­цію що­до за­бо­ро­ни від­ві­ду­ван­ня те­ри­то­рії пля­жу», — йдеть­ся у про­то­ко­лі.

Джерело: «День за днем»